🚚 🍯   Darmowa wysyłka od
(Paczkomaty In Post)
199,00 zł

Regulamin konkursu 11.06.2024

BARTNIK REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAM Z DNIA 11.06.2024 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu na INSTAGRAMIE (zwanym dalej „Konkursem”) jest Bartnik Mazowiecki JUSTYNA KALIŃSKA-KOPCIAŁ (NIP: 7743017579) z siedzibą w Bronisławach 16B, 96-500 Sochaczew (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram, przez co serwis Instagram jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym.

7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na instagramie marki: https://www.instagram.com/bartnik_mazowiecki/

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 1. Uczestnik oświadcza, że: a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury otrzymania nagrody i ją w pełni akceptuje; c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram; d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

§ 3. NAGRODA 1. W Konkursie przewidziano nagrody główne dla 2 (dwóch) Laureatów, którzy opublikowali odpowiedzi konkursowe i zostały wybrane w sposób wskazany w §6. Nagrody w główne Konkursie zostaną przyznane Uczestnikom, którzy w toku Konkursu, opublikowali najciekawsze i najbardziej kreatywne pod względem treści w rozumieniu Organizatora odpowiedzi na pytanie konkursowe. Nagrodą w konkursie dla każdego Laureata jest zestaw dostępnych produktów wybranych przez Laureata ze strony internetowej https://bartnikmazowiecki.pl/ na maksymalną kwotę 300 zł brutto.

2. Organizator zobowiązuje się do przekazania określonych nagród Autorom zwycięskich odpowiedzi, zgodnie z §3. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego w serwisie Instagram w materiale konkursowym na profilu: https://www.instagram.com/bartnik_mazowiecki/

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.

4. Laureat może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/bartnik_mazowiecki/ 2. Konkurs trwa od dnia 11.06.2024 do 18.06.2024 do godz. 23:59. §

5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest publikacja odpowiedzi na pytanie Organizatora na Instagramie https://www.instagram.com/bartnik_mazowiecki/ zamieszczona w formie komentarza pod postem konkursowym. Pytanie konkursowe brzmi: “Jaki jest Twój najbardziej szalony pomysł na zastosowanie miodu w codziennym życiu?"

2. Czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Konkurs trwa od dnia 11.06.2024 do18.06.2024 do godz. 23:59. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na profilu marki na Instagramie.

3. Po zakończeniu Konkursu, spośród odpowiedzi opublikowanych w trakcie jego trwania, Organizator wybierze 2 laureatów, którzy w sposób najbardziej ciekawy i kreatywny zdaniem Organizatora odpowiedzieli na pytanie konkursowe.

4. Informacje o Laureatach w danym Konkursie, zostaną opublikowane do dnia 22.06 2024 r. do godziny 23:59 w komentarzu pod publikacją konkursową z oznaczeniem profili Laureatów.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze: wyboru według trafności (w rozumieniu Organizatora), opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

4. Po ogłoszeniu wyników konkursu, każdy Laureat Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Instagramie (pisząc do marki wiadomość prywatną) w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody do dnia 24.06.2024 do godziny 23:59.

5. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego.

6. Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzcę jest przesłanie do 24.06.2024 r. do godziny 23:59 wiadomości prywatnej z następującymi danymi: a. Imię i nazwisko osoby kontaktowej, b.adres korespondencyjny na terenie Polski c. numer telefonu d) adres mailowy e) listy produktów ze sklepu https://bartnikmazowiecki.pl/ których wartość nie przekroczy 300 zł brutto

7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

8. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora pełnych informacji, o których mowa w ust. 6, Organizator zastrzega sobie jednak prawo do samodzielnego wyboru sposobu dostarczenia lub wysłania nagród.

9. Nagrody zostaną wysłane za pomocą firmy kurierskiej przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika na terenie Polski. Koszt związany z wysyłką lub osobistym dostarczeniem nagród ponosi Organizator.

10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.

11. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestników szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagram, w szczególności uczestników, którzy: a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagram; c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagram kont/profili osób trzecich; d) ingerują w mechanizm działania Konkursu; e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacje strony Instagram.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Instagramie w czasie trwania Konkursu,jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na Instagramie, powinna zawierać imię i nazwisko Laureata,dokładny adres, Dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.06.2024.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Instagramie: https://www.instagram.com/bartnik_mazowiecki/

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnym fanpage Organizatora: https://www.instagram.com/bartnik_mazowiecki/

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.)

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium