🚚 🍯   Brakuje Ci 112,03 zł do darmowej dostawy
(Paczkomaty In Post)

Regulamin sklepu internetowego

Sklep Internetowy Bartnik Mazowiecki dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.bartnikmazowiecki.pl jest własnością Justyny Kalińskiej - Kopciał prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą Bartnik Mazowiecki Justyna Kalińska - Kopciał, Bronisławy 16B, 96-500 Bronisławy, NIP 7743017579, REGON 380993297. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej justyna.kalinska@bartnikmazowiecki.pl lub numerem telefonu 692 346 807.

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrażenia posiadają następujące znaczenie:

1. Klient – osoba dokonująca zamówienia w Sklepie Internetowym.
2. Sprzedawca - Bartnik Mazowiecki Justyna Kalińska - Kopciał, Bronisławy 16B, 96-500 Bronisławy, NIP 7743017579, REGON 380993297.

3. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Bartnik Mazowiecki dostępnego za pośrednictwem strony internetowej www.bartnikmazowiecki.pl.

4. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.bartnikmazowiecki.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

5. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające istotne jej warunki w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.bartnikmazowiecki.pl.

2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią Umowy sprzedaży.

3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.bartnikmazowiecki.pl, prowadzony jest przez Bartnik Mazowiecki Justyna Kalińska - Kopciał, Bronisławy 16B, 96-500 Bronisławy, NIP 7743017579, REGON 380993297.
4. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Klient o koszcie dostawy jest każdorazowo informowany w trakcie składania Zamówienia, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Prezentowane w Sklepie Internetowym opisy Produktów stanowią przedmiot praw autorskich właściciela sklepu i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest ich kopiowanie bez zgody Sprzedawcy.

6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.

7. Sprzedawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych Produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu.

4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§4. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Zamówienia można składać bez rejestracji w Sklepie Internetowym za pośrednictwem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.:

a) imię i nazwisko / nazwa firmy

b) adres dostawy

c) e-mail

d) telefon kontaktowy

e) NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT.

4. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, błędnie podane dane adresowe lub kontaktowe mogą spowodować opóźnienia w realizacji zamówienia, a nawet je uniemożliwić.

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Bartnik Mazowiecki Justyna Kalińska - Kopciał Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§5. Formy dostawy i sposoby płatności

1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy, tj. wartość zamówienia musi być wyższa niż 189 zł brutto. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta

2. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.

3. Dostawa Produktów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i Państw Europy oraz wybranych krajów położonych na pozostałych kontynentach pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się przesyłką kurierską.

5. Termin realizacji dostawy dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi od 2 do 5 dni roboczych liczonych od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Dla zamówień z dostawą poza granice Rzeczypospolitej termin dostawy podany jest przy informacji dotyczącej formy dostawy oraz kraju destynacji.

6. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany dowód sprzedaży w postaci paragonu. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie numeru NIP podczas składania zamówienia.

7. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego: 62 1020 1055 0000 9002 0451 4006;

b) Płatności Shoplo: na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, kod 81-718, KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561

c) zapłata kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§6. Odstąpienie od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia otrzymania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim (mailem na adres sklep@bartnikmazowiecki.pl)

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na wskazany adres e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy.

10. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującego poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

14. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§7. Odpowiedzialność za wady

1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:

a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,

b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres sklep@bartnikmazowiecki.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.

3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b) Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.

5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.

10. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

§8. Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.bartnikmazowiecki.pl/strona/polityka_prywatnosci.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) oraz z przepisów krajowych.

3. Podanie danych osobowych Kupującego jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zawartej z nim Umowy Sprzedaży.

4. Kupujący ma w każdej chwili możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, aktualizacji oraz usuwania.

§9. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 17 maja 2021 roku.

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium